စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းများ၊ အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းများ နှင့် တခြားသင်တန်းကျောင်းများ အားလုံးအတွက် Student Management System ကို အသုံးပြုပြီး လုပ်ငန်းကို လွယ်ကူအောင် ဆောင်ရွက်လိုက်ပါ။

စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းများ၊ အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းများ နှင့် တခြားသင်တန်းကျောင်းများ အားလုံးအတွက် Student Management System ကို အသုံးပြုပြီး လုပ်ငန်းကို လွယ်ကူအောင် ဆောင်ရွက်လိုက်ပါ။
စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းများ၊ အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းများ နှင့် တခြားသင်တန်းကျောင်းများ အားလုံးအတွက် Student Management System ကို အသုံးပြုပြီး လုပ်ငန်းကို လွယ်ကူအောင် ဆောင်ရွက်လိုက်ပါ။

လက်ရှိ ဆော့ဝဲလ်တွင် ပါဝင်တာတွေကတော့
- Company Profile
- Course များ သတ်မှတ်ခြင်း
- Class များ ခွဲထားနိုင်ခြင်း
- Class အလိုက် Time Table ခွဲခြင်း
- Student Profile များ တည်ဆောက်နိုင်ခြင်း
- သင်တန်း အပ်နှံခြင်း
- သင်တန်းသားများသို့ ငွေလက်ခံ နှင့် သင်တန်း လက်မှတ် ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း
- အတန်း ပြောင်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း
- User & User Role များ ခွဲနိုင်ခြင်း
- User အလိုက် Permission များ ပိုင်းခြားနိုင်ခြင်း
- Standard Reports များ ပါဝင်ပါသည်။
ထို့အပြင် လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက် အရ Customized များလည်း ပြုလုပ် နိုင်ပါသည်။

စိတ်ဝင်စား၍ ဆက်သွယ်လိုပါက 09-778915075 , 09-954915075 သို့ မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again