အရောင်း အဝယ် စနစ်

  • အရောင်း အဝယ် စနစ်
  • POS_PRO_POS
  • DUE_PRO_POS

PRO POS ဆိုတာ ဘာလဲ။PRO POS ဆိုတာ လက်လီ၊ လက်ကား အရောင်းဆိုင်များနှင့် စားသောက်ဆိုင်များအတွက် စီမံရေးဆွဲထားသော point-of-sale (POS) စနစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုသူများအဆင်ပြေ စေရန်အတွက် Desktop, Laptop, Tablet နှင့် Smart Phone များတွင်လည်း လွယ်လွယ်ကူကူ အသုံးပြုနိုင် ပါသည်။PRO POS ကို အသုံးပြုလျှင် ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရမှာလဲ။PRO POS ကို အသုံးပြုခြ...

Retail Management System

Retail Management System

A process of promoting greater sales and customer satisfaction by gaining a better understanding of the consumers of goods and services produced by a company.A retail management system is a term used when a system incorporates POS with extra features that take care of all the stores functions, including inventory control, suppliers and ordering, cu...


7 - 8 of ( 8 ) records