ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲ ဖန်တီးမှု

ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲ ဖန်တီးမှု
Software development is the term used for the process of creating software or applications in computer coded and specific programming language. It is a process of developing software by writing maintainable code. Software development gives the product with features that have been planned and required for the computer software. Software development mainly referred to as a desktop application.

Software development means creating, planning, reusing, research and development, making things simple, broader usage etc. While developing software, developers should have the specific knowledge of client requirements, programming language, and end user’s usage.

Software development based on software development life cycle (SDLC).SDLC consists of many phases or stages that are: 1. Requirement Analysis and Planning. 2. Requirement defining. 3. Designing Requirements. 4. The building of Application or Coding 5. Testing of Application 5. Implementation. 6. Deployment and Maintenance.

Software Development follows different methodologies for building the software or for a development process that are Waterfall model, Iterative model, Spiral Model, Agile methodology, prototype model, rapid application development, DevOps etc.

ဝန်ဆောင်မှု မှာယူရန်

 သင့်ရဲ့ပေးပို့မှုကို လက်ခံရရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှ မကြာမှီပြန်လည် ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။
ဝမ်းနည်းပါတယ်− ကျေးဇူးပြု၍ ထပ်မံကြိုးစားပါ