အရောင်း အဝယ် စနစ်

  • အရောင်း အဝယ် စနစ်
  • POS_PRO_POS
  • DUE_PRO_POS

PRO POS ဆိုတာ ဘာလဲ။PRO POS ဆိုတာ လက်လီ၊ လက်ကား အရောင်းဆိုင်များနှင့် စားသောက်ဆိုင်များအတွက် စီမံရေးဆွဲထားသော point-of-sale (POS) စနစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုသူများအဆင်ပြေ စေရန်အတွက် Desktop, Laptop, Tablet နှင့် Smart Phone များတွင်လည်း လွယ်လွယ်ကူကူ အသုံးပြုနိုင် ပါသည်။PRO POS ကို အသုံးပြုလျှင် ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရမှာလဲ။PRO POS ကို အသုံးပြုခြ...

NCA-S EAO (Nationwide Ceasefire Agreement – Signatories, Ethnic Armed Organisations)

NCA-S EAO (Nationwide Ceasefire Agreement – Signatories, Ethnic Armed Organisations)

Aiming to bring an end to seven decades of civil war in Myanmar, eight Ethnic Armed Organizations signed the Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) with the Government of Myanmar on 15 October 2015. Due to this major milestone, these parties continue to make progressive steps in the peace process, working together to resolve the country’s political p...

CDES (Centre for Development and Ethnic Studies)

CDES (Centre for Development and Ethnic Studies)

The Centre for Development and Ethnic Studies (CDES) is an independent think tank and study centre founded in 2012 to generate ideas on democracy, human rights and federalism as an effective vehicle for “Peace and Reconciliation” in the Union of Burma/Myanmar.Modules ListApp SettingSlider ManagementNews ManagementActivities ManagementEven...

The Pizza Company Myanmar

The Pizza Company Myanmar

GREAT FOOD. GOOD FRIENDS. COMFORTABLE PLACE.These are the essences of Italian Dining that we, THE PIZZA COMPANY are committed to provide. We select only the highest quality ingredients for our products and serve them in a warm and welcoming Italian-inspired atmosphere. Whether with family, friends or work colleagues, THE PIZZA COMPANY is the i...


1 - 6 of ( 9 ) records